نیروهای مسلح چه زمانی می توانند دست به اسلحه شوند؟

نیروهای مسلح چه زمانی می توانند دست به اسلحه شوند؟

به گزارش پارلمان ایران دات کام فارس نوشت: متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری منتشر گردید.دولت دوازدهم لایحه ای با عنوان اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به مجلس ارسال کرد تا پس از بحث و بررسی های لازم به صورت عادی به تصویب پارلمان برسد، اما پس از وقایع اخیر بخصوص حادثه شیراز که منجر به شهادت رسیدن یک نیروی پلیس شد دولت سیزدهم با پیگیری های لازم در مجلس این لایحه را باردیگر به دستورکار مجلس انداخت تا هر چه سریع تر لایحه قانون استفاده از سلاح اصلاح شده تا مانع از اتفاق افتادن حوادث اخیر شود.
متن لایحه بدین شرح است:
ماده ۱: در عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ عبارت «نیروهای» حذف می شود.
ماده ۲: ماده ( ۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( ۱) تغییر می یابد و یک تبصره بعنوان تبصره( ۲) به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
ماده ۱ - مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به باعث قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های محوله موظفند برای بکارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت نمایند.
تبصره ۲ - درمورد افرادی که از جانب مراجع قانونی برای محافظت از خود مسلح شده اند، برابر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و تبصره های آن عمل می شود. شرایط، صلاحیت ها و نحوة همکاری این افراد در مأموریت ها در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد.
ماده ۳: ماده ( ۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در صدر ماده عبارت « مأمورین انتظامی » به عبارت « مأمورین مبحث ماده ۱ این قانون » اصلاح می شود.
ب- در بند (۳) عبارت « و ناموس » پس از کلمه «جان» اضافه می شود.
پ- بند (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
۴- برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان گیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، کسانی که مبادرت به جاسوسی، ترور یا تخریب یا انفجار کرده اند و در کلیه موارد مبحث این بند درحال فرار باشند یا مبادرت به مقابله کنند.
ت- در ابتدای بند ۵ عبارت « درمورد شورش های داخل زندان یا » اضافه شده و همینطور پس از عبارت «یا زندانی از » عبارت « تحت نظرگاه، » اضافه می شود.
ث- در تبصره بند ۵، عبارت « با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون » پس از کلمه « دادگستری» اضافه می شود.
ج - بند( ۶ ) به شرح زیر اصلاح می شود:
۶ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و هم کاروانهای حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله
چ - در بند (۷) عبارت « طبق چارچوب قانونی » جایگزین عبارت « جهت انجام مأموریت» می شود.
ح - در بند (۹) عبارت « اقدام به » جایگزین کلمه « قصد » و حرف « را » حذف می گردد و عبارت « مأمورین مرزبانی» به واژه « مرزبانان» اصلاح می شود.
خ- بند (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱۰- برای حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و محافظت از اجلاس ها و گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور
د- متن زیر بعنوان بند (۱۱) به ماده الحاق می شود:
۱۱- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای درحال پرواز
ذ- تبصره (۲) ماده حذف می شود.
ر- تبصره (۳) ماده به تبصره (۲) اصلاح و در آن، پس از عبارت « موارد مندرج در این قانون» عبارت « به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» اضافه می شود.
ماده ۴: ماده (۴ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در بند «الف» پیش از کلمه « مؤثر» عبارت « در کنترل اوضاع » اضافه می شود.
ب- در تبصره (۲) ماده، عبارت « نیروی نظامی » به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح می شود.
پ- تبصره (۳) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۳- آئین نامه اجرائی ماده فوق ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت خانه های دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته می شود.
ماده ۵: در ماده (۵) قانون، بعد از کلمه « انتظامی » واژه «و امنیتی» اضافه می شود.
ماده ۶: ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در صدر ماده، بعد از عبارت «وسایل نقلیه»، عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» اضافه می شود.
ب - در بند «الف»، بعد از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می شود.
پ- در بند «ب»، پس از عبارت « وسیله نقلیه » عبارت « یا شناور » اضافه می شود.

بیشتر بخوانید: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: اغلب نمایندگان مجلس برای محافظت از خودشان سلاح دارند
حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم، چه تبعاتی دارد؟

ت- متن زیر بعنوان بند «ج» به ماده الحاق می شود:
ج- درصورتی که راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه های ایست و بازرسی و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکنند.
ث- در تبصره ۱ ماده، عبارت «به اندازه لازم » حذف می شود و در پایان این تبصره عبارت « و راننده بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد » اضافه می گردد.
ج- متن زیر بعنوان تبصره (۳) به ماده الحاق می شود:
تبصره ۳- در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم ضد شخصیت ها، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی، جمعیت ها و ستون های نقل وانتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروانهای حمل مواد ناریه عمرانی یا محل های نگهداری این مواد استفاده شود، مأمورین مربوط می توانند بدون رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ۱ و ۲ آن برای متوقف ساختن آن از سلاح استفاده نمایند.
ماده ۷: در تبصره ماده (۷) قانون، کلمه «انتظامی» حذف می شود.
ماده ۸: در ماده (۸) قانون، پس از کلمه « مسئولیت های» عبارت «قانونی را به » اضافه می شود و حرف «را» پس از آن حذف می گردد.
ماده ۹: ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۰- سازمان مربوط موظف است سلاح متناسب با نوع مأموریت را دراختیار مأمورین مبحث این قانون قرار دهد.
ماده ۱۰: تبصره ماده (۱۱) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت خانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۱: متن زیر به انتهای ماده (۱۲) قانون اضافه می شود:
«تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیرمی باشد:
۱ ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
۲ ـ نماینده بازرسی
۳ ـ نماینده حقوقی و امور مجلس
۴ ـ. فرمانده یا رئیس مامور
۵- یک نفرکارشناس مذکور در ماده (۶۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح»
۶- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه
ماده ۱۲: ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در پایان ماده، عبارت « سازمانهای مربوط» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح » می شود.
ب - تبصره ماده به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر بعنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
تبصره ۲- در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون مبادرت به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و ضد مأموران مورد اشاره در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا آخر مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید.
ماده ۱۳: در ابتدای ماده (۱۴) قانون، عبارت « سازمانهای مربوطه موظفند » جایگزین عبارت « نیروهای مسلح می توانند» می شود.
ماده ۱۴: ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۱۶- هرگاه مأمور برخلاف این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و حسب مورد به باعث حکم مراجع قضایی ذی صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می شود.
ماده ۱۵: متن زیر بعنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود: ماده ۱۸- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و بعد از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۲۱۲۲۰


منبع:

1401/03/28
23:17:59
0.0 / 5
279
تگهای خبر: تصویب , حكم , دادگستری , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵